Neni 212 - E drejta e shitjes

Nëse mëma zotëron 90 për qind ose më shumë të pjesëve, aksioneve apo kuotave të shoqërisë së kontrolluar, zotëruesit e pjesëve, aksioneve apo kuotave të mbetura kanë të drejtë t’i kërkojnë mëmës t’ua blejë këto me çmimin e tregut, brenda 6 muajve nga kërkesa.