VENDIM Nr.150, datë 31.3.2000 - PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR ORGANIZIMIN E PROFESIONIT TË EKSPERTËVE KONTABËL TË AUTORIZUAR

(Ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.625, datë 12.11.2001)

(I përditësuar)
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 167, pika 8, të ligjit nr.7638, datë 19.11.1992, “Për shoqëritë tregëtare”, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e rregullave per organizimin e profesionit të ekspertëve kontabël, të autorizuar, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI Ilir Meta
Botuar në Fletoren Zyrtare nr.13, faqe 580