KAPITULLI 3 - ORGANET E DREJTIMIT DHE TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM TË INSTITUTIT