Neni 50

Juria e provimit përbëhet nga pesë anëtarë të caktuar me vendim të Ministrit të Arsimit:
- një përfaqësues i Ministrit të Arsimit kryetar - një përfaqësues i Ministrit të Financave anëtar - kryetari i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit anëtar - një përfaqësues i Institutit të Eksperteve Kontabël anëtar - një profesor i arsimit të lartë në fushën e së drejtës civile e penale anëtar