Neni 80

Çdo akt ose marrëveshje që synojnë t’u japin mundësi të ushtrojnë profesionin e ekspertëve kontabël të autorizuar të pezulluar ose të fshirë nga lista e institutit, janë të pavlefshme.